Arbitrage en bemiddling

img_126616209Iemand heeft een installatie laten bouwen, maar de opdrachtgever vindt de energie efficiëntie of de kwaliteit van het installatiewerk beneden de maat, en/of hij heeft tijdens het installatiewerk schade opgelopen. De opdrachtgever weigert de laatste termijn te betalen, de installateur eist het volledige bedrag. De zaak die beide partijen verdeeld houdt is vaak een subjectieve kwestie, namelijk, waar ligt de grens tussen “net goed genoeg” en “te slecht”? De eerste stap is: in overleg treden en proberen met argumenten de andere partij te overtuigen. Heel vaak, kan het conflict op die manier opgelost worden, bijvoorbeeld doordat één van beide partijen zijn verzet staakt, of doordat een compromis wordt gevonden. BSRi kan er vervolgens bij gehaald worden door een van de partijen om te bemiddelen. Een formele bemiddelingsprocedure wordt mediation genoemd. Als men het niet eens kan worden, kan men afspreken de zaak aan arbitrage te onderwerpen. Dat kan alleen als beide partijen ermee instemmen, maar vanaf het moment dat partijen een arbitrageovereenkomst sluiten, zijn ze er aan gebonden. Als iemand teleurgesteld is in de uitspraak van de arbiter(s), kan hij niet meer zeggen, “ik zie er toch maar van af”. Dat is een verschil met mediation, waarbij men in overleg tot een compromis probeert te komen, en elke partij zich tot het laatste moment (het ondertekenen van het compromis) kan terugtrekken. Er kan slechts in hoger beroep gegaan worden indien de partijen dit in de overeenkomst opgenomen hebben. Als laatste mogelijkheid kan elk van beide partijen proberen via de rechtbank van eerste aanleg zijn recht te halen, maar dit kost nog meer negatieve energie en heeft vele nadelen.

Bij een verzoek voor bemiddeling zal BSRi geheel onafhankelijk, met precisie en rechtschapenheid en naar eer en geweten de beide partijen zien te verzoenen, zaken op een voor beide partijen acceptabele manier af zien te wikkelen zodat men snel en democratisch weer vooruit kan.
Bij arbitragezaken doet BSRi eerst vooronderzoek, stelt een plan van aanpak op, netwerkt twee extra arbiters: een tweede inhoudelijke arbiter (veelal extra installatiedeskundige), en een beëdigd advocaat die het arbitrageproces juridisch begeleidt en de onafhankelijkheid waarborgt. In het plan van aanpak worden de condities, en de eis van de aanvrager geformuleerd inclusief zijn redenen daarvoor. De verweerder reageert daarop schriftelijk (dat heet antwoord), en formuleert eventueel een tegeneis. Beide partijen brengen vervolgens eventuele bewijsstukken in. BSRi kan partijen nog een aantal malen digitaal laten reageren. Op een zitting (mondelinge behandeling) proberen de partijen de drie arbiters mondeling te overtuigen van hun gelijk. Afhankelijk van het onderwerp van geschil kunnen de arbiters ter plaatse gaan kijken, bij geschillen omtrent installaties is dit uiteraard gebruikelijk. De arbiters beraden zich een tijdje en doen vervolgens schriftelijk uitspraak.
Bij (recht/expertise)bijstandzaken doet BSRi onderzoek, stelt een rapport op en adviseert u en uw advocaat bij de te voeren strategie.

Onderzoek en advies

img_12661620Installatietechniek is een breed vakgebied waarin (vak)kennis van cruciaal belang is. Denk bijvoorbeeld aan de overeengekomen energie-efficiëntie of betrouwbaarheid van de energievoorzieningen, multidisciplinaire installatieautomatisering, het juist toepassen en naleven van uiteenlopende wet en regelgeving, maar ook energieneutrale gebiedsontwikkeling op conceptueel niveau. Uw klant verwacht een energie-efficiënt, veilig en storingsvrij functioneren van alle machines en installaties tegen zo laag mogelijke exploitatiekosten. Om die verwachting waar te maken is een vakkundig no-nonsense advies en ontwerp tijdens de initiatieffase, naast adequaat beheer en meetbare prestatieindicatoren tijdens de operationele fase van essentieel belang. De voor de installatiebranche geldende wetten, regels, normen en conventies hebben volgens BSRi deels een methodologisch (betrouwbaarheid), deels een ethisch (onbaatzuchtigheid en onafhankelijkheid) en deels een sociaal (maatschappelijk verantwoord) karakter, waarbij veelal voorbij wordt gegaan aan veiligheid en functionaliteit in de praktijk.

Bij onderzoek en advies zal BSRi de zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van uw vraagstuk volgens conventies zoals deze binnen de installatietechniek primair naleven, daar vervolgens over rapporteren en met verbeteringen te komen. Het doel is vaak het toepassen van (multidisciplinaire) kennis voor praktische doeleinden, of het onafhankelijk toetsen van criteria. BSRi onderzoek onderscheidt zich in een aantal opzichten van andere vormen van onderzoek. Het onderzoek vindt veelal plaats in samenwerking met autoriteiten binnen de installatiebranche, en er wordt een specifiek proces en een eigen vorm van rapportage en ontwerp gehanteerd.